شماره‌های پیشین نشریه

فصل‌نامه‌ی پژوهش های نثر و نظم فارسی به موجب ماده ی 13 قانون مطبوعات علمی کشور، مصوب 1364/ 12/ 28 مجلس شورای اسلامی و شماره ی ثبت 78 512 به تاریخ 5/ 7/ 1395 با درجه ی علمی تخصصی و به نام دانشگاه شهید چمران اهواز انتشار می یابد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، تابستان 1397، صفحه 1-186