پژوهش های نثر و نظم فارسی (JRP) - واژه نامه اختصاصی