فصل‌نامه‌ی پژوهش های نثر و نظم فارسی به موجب ماده ی 13 قانون مطبوعات علمی کشور، مصوب 1364/ 12/ 28 مجلس شورای اسلامی و شماره ی ثبت 78 512 به تاریخ 5/ 7/ 1395 با درجه ی علمی تخصصی و به نام دانشگاه شهید چمران اهواز انتشار می یابد.

شماره جاری: دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-318 

9. بررسی و تحلیل روابط و مناسبات میان طبیب و بیمار در متون نظم ادب پارسی

صفحه 201-225

10.22055/jrp.2020.32564.1016

سیده فائزه دهقان طزرجانی؛ مریم السادات اسعدی فیروزآبادی؛ یداله شکیبافر