بررسی و تحلیل آرایه ی تلمیح و ارائه ی تقسیم بندی آن بر مبنای ساخت بلاغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

علمای بلاغت در کتب بدیعی، به تعریف آرایه‌ی تلمیح و تعیین دایره‌ی شمول آن پرداخته و کم‌تر از ساختار، زیبایی‌شناسی و ارزش بلاغی تلمیح سخن به میان آورده‌اند؛ حتّی درمطالعات جدید هم، رویکرد‌های زیبایی‌شناسانه  نسبت به این هنرسازه، اندک و انگشت‌شمار است. همچنین تاکنون هیچ نوع تقسیم‌بندی از حیث کیفیّت بلاغی برای تلمیح ارائه نشده است؛ بنابراین هدف این مقاله، بنانهادن روش تقسیم‌بندی ساختاری و بلاغی تلمیح است که بر میزان آشنایی‌زدایی موجود در ساختار هرتلمیح استوار می‌باشد. بر همین اساس، ابتدا ساختار تلمیح، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس تلمیحات برای نخستین بار در یک دسته‌بندیِ ساختاری و با میزان آشنایی‌زدایی، به دو دسته‌ی ساده و پیچیده تقسیم شده‌اند. در مرحله‌ی بعد، تلمیحات پیچیده به اعتبار انواع شگرد‌هایی که شاعران برای آشنایی‌زدایی از ساختار‌های ساده‌ی تلمیحی به کار گرفته‌اند، به هفت گونه تقسیم شده‌اند که هر دسته، جداگانه و با ارائه‌ی چندین شاهد مثال به طور مفصّل، مورد تحلیل بلاغی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که از طریق این تقسیم‌بندی می‌توان معیاری علمی برای تحلیل، مقایسه و ارزش‌گذاری بلاغی تلمیحات به دست داد؛ معیاری که موانع موجود در مسیر کشف زیبایی‌شناسی تلمیح را تا حدّ زیادی، برطرف می‌کند.

کلیدواژه‌ها