وجوه نمایشی داستان خروج تارابی از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه اقتباس از آثار ادبی یک اصل مهم و ضروری به حساب می­آید. آثار گران ارج ادبیات پارسی، چه ادبیات کلاسیک و چه ادبیات معاصر، آثاری هستند که می­توانند برای اقتباس مورد استفاده قرار گیرند؛ امّا این آثار برای اقتباس کمتر مورد توجه قرار گرفته­ و مغفول مانده­اند. این اقتباس­ها از یک سو  زمینه­ساز معرفی هر چه بهتر این آثار هستند و از سویی دیگر، این آثار باعث هر چه غنی­تر شدن فیلم­ها می­گردند. یکی از این آثار که می­تواند مورد توجه قرار گیرد، کتاب گران­بهای تاریخ جهانگشای جوینی اثر عطاملک جوینی است. در این نوشتار تلاش شده است تا یکی از وقایع تاریخی این کتاب، یعنی «خروج تارابی» برای اقتباس مورد بررسی قرار گیرد. برای همین با روش توصیفی و تحلیلی این داستان مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که از این واقعه­ی تاریخی که دارای عناصر روایت، کشمکش، تعلیق، بحران، شخصیت ،گفتگو و... است، می­توان با یک اقتباس آزاد، فیلم بسیار خوبی ساخت.

کلیدواژه‌ها