معرفی، بررسی و تحلیل نسخ خطی چهار منظومۀ (بحرمسجور، منشور شاهی، مروّج‌الاسواق و مهیّج-الاشواق) از عبدی‌بیگ شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

10.22055/jrp.2021.34680.1034

چکیده

چکیده: خواجه زین‌العابدین‌علی‌بن‌عبدالمؤمن شیرازی، از شاعران مورخ و مستوفیان سدۀ دهم هجری است او از دو تخلص نویدی و عبدی درشعرش استفاده کرده و درنظیره‌پردازی تواناست، سه خمسه به تبع نظامی و بوستان خیال را به پیروی از بوستان سعدی و هفت مثنویِ خزائن الملکوت را به تقلید از هفت اورنگ جامی سروده‌است و دارای آثار فراوانی به نظم و نثر است که هنوز تعدادی از آنها ناشناخته مانده و یا تصحیح نشده‌اند، و چون 40 سال در دربار شاه تهماسب مستوفی‌ بوده-است شعرش حاوی مطالب مهمی در این برهه از تاریخ کشورمان است، شعر او را در این مثنوی‌ها باید یک نوعِ جدید از انواع شعرتلقی‌کرد و با احتیاط واجبِ علمی می‌توان‌گفت ‌که ‌عنوان شعرِ تعلیمی، تبلیغی برای آن مناسب باشد، خزائن‌الملکوت او دارای هفت بخش یا خزانه است و تا کنون سه نسخه از آن شناسایی شده ولی هیچ‌کدام از منظومه‌های آن تصحیح نشده‌اند و چون بیم از آن است که هر لحظه یک نسخۀ خطی در اثرِحادثه‌ای و یا سهل انگاری از بین برود، تعجیل درتصحیح این نسخ، موجّه و ضروری است.

کلیدواژه‌ها