دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-318 
9. بررسی و تحلیل روابط و مناسبات میان طبیب و بیمار در متون نظم ادب پارسی

صفحه 201-225

10.22055/jrp.2020.32564.1016

سیده فائزه دهقان طزرجانی؛ مریم السادات اسعدی فیروزآبادی؛ یداله شکیبافر