اخبار و اعلانات

فراخوان دریافت مقاله در حوزه های نثر و نظم فارسی

مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی، در حوزه های نثر و نظم آماده ی چاپ و انتشار مقالات پژوهشگران این رشته است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره ی دوم (پاییز) مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی 1396

شماره ی دوم مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی در پاییز 1396 منتشر شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره ی نخست (تابستان) مجله پژوهش های نثر و نظم فارسی در تابستان 1396

شماره ی نخست مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی در تابستان 1396 منتشر شد.

مطالعه بیشتر