انتشار شماره ی نخست (تابستان) مجله پژوهش های نثر و نظم فارسی در تابستان 1396

شماره ی نخست مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی در تابستان 1396 منتشر شد.