انتشار شماره ی دوم (پاییز) مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی 1396

شماره ی دوم مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی در پاییز 1396 منتشر شد.