فراخوان دریافت مقاله در حوزه های نثر و نظم فارسی

مجله ی پژوهش های نثر و نظم فارسی، در حوزه های نثر و نظم آماده ی چاپ و انتشار مقالات پژوهشگران این رشته است.