اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پروین گلی زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

dr.gholizadeyahoo.com

سردبیر

دکتر منوچهر جوکار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

gol.joukargmail.com

مدیر داخلی

دکتر قدرت اله ضرونی

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

gh_zarouniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصراله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

nasemamiyahoo.com

دکتر منوچهر جوکار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

gol.joukargmail.com

دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دزیان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

mrezaeishirazu.ac.ir

دکتر مسعود روحانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

m.roohaniumz.ac.ir

دکتر محمدرضا روزبه

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

rayan.roozbehyahoo.com

دکتر قهرمان شیری

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

ghahreman.shiriyahoo.com

دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

salehi_mr20yahoo.com

دکتر باقر صدری نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

baghersadriyahoo.com

دکتر علی صفایی سنگری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

safayi.aligmail.com

دکتر قدرت قاسمی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

gh.ghasemipouryahoo.com

دکتر پروین گلی زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

dr.gholizadeyahoo.com

دکتر علی اصغر میرباقری فرد

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

a_mir_fardyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آدلا نیکولتا چیرو

زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه بخارست

adelutsa88yahoo.com

دکتر زوزانا کریهوا

زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه چارلز پراگ

beraberseznam.cz

ویراستار ادبی

دکتر علی یاری

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی

aliyari1974gmail.com